Kohtuistungil osalemine

Võid kohtusse mineku pärast olla mures ning ebakindel, kuna ei tea, mida oodata.  Kui süüdistatav ei tunnista kohtus end süüdi või tunnistab end süüdi, kuid eitab olulist osa süüteost, mis võib muuta talle määratavat karistust, peab kohus kuulama ära ka kannatanu ütlused.

Kriminaalasja kohtumenetluse poolteks on prokuratuur, süüdistatav ja tema kaitsja ning kannatanu, tsiviilkostja ja kolmas isik. Üldjuhul on kriminaalasja kohtumenetlus avalik ning kohtuistungitest võib võtta osa igaüks. Kohus võib kohtumenetluse kinniseks kuulutada, kui see on vajalik kas mõne menetlusosalise kaitseks või õigusemõistmise huvides. Kinniseks saab istungi kuulutada ka perekonna- või eraelu kaitseks. Õigusemõistmise huvides võib kohus ka piirata kohtuistungist osa võtvate pealtvaatajate hulka.

Kohtumenetlus toimub eesti keeles. Kui süüdistatav, kannatanu, tsiviilkostja või kolmas isik ei valda piisaval määral eesti keelt, tagab kohus tõlgi osalemise.

Kohtusse ilmumise kohustus on asjaolu, mis õigustab töölt puudumist. Tööandja ei või töötajat vallandada ega karistada, kui töötaja puudus töölt seoses kohtuistungil osalemisega.

Mõned küsimused ütluste andmisel võivad olla rasked ja pead toimunut meelde tuletama. Kui sa täpselt ei mäleta, mida oled varem politseile ja prokurörile rääkinud, võid enne kohtuistungit oma varasema jutu koos prokuröri või enda esindajaga üle vaadata. Arvesta sellega, et kohus ei ole sinu varasemalt antud ütlustega tuttav.

Kohtuistungid toimuvad kohtumajas. Uuri aegsasti välja, kuidas turvaliselt kohtumajja jõuda ja kui kaua see aega võtab. Kannatanuna saad külastada kohtusaali enne kohtuistungit, et keskkonnaga tutvuda. Anna oma soovist teada kohtumaja töötajale või külasta ise mõnd avalikku istungit.