Kohtuotsuse jõustumine ja karistuse määramine

Kohtuotsus jõustub pärast seda, kui edasikaebetähtajad on möödunud ning keegi ei ole kohtuotsust vaidlustanud.

Menetlusotsuste avaldamisel tuuakse välja nende edasikaebamise võimalused.

Juhul kui kannatanu esitas menetluses ka tsiviilhagi ja kohus selle rahuldas, siis on jõustunud kohtuotsus täitedokument, millega kannatanu võib pöörduda kohtutäituri poole, et algatada väljamõistetud summa osas täitemenetlust.

Süüdimõistva kohtuotsusega määratakse kurjategijale ka karistus. Karistus võib olla rahaline karistus või vangistus. Vangistus on ka võimalik jätta tingimisi kohaldamata (käitumiskontrolliga või ilma), asendada üldkasuliku töö või raviga.