Kuriteoohvrite hüvitis

Kui sul on tekkinud vägivallakuriteo tagajärjel vaimne või füüsiline kahju, siis sul on õigus taotleda hüvitist. Hüvitist saad taotleda alles pärast seda, kui oled kuriteost politseile teatanud.

Kui sul on vägivallakuriteo tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus või kuni neli kuud kestev tervisehäire ning selle tõttu on sul tekkinud varaline kahju (sinu sissetulek on vähenenud või on tekkinud lisakulud seoses tervise taastamisega), on sul õigus taotleda Sotsiaalkindlustusametist kuriteoohvrite riiklikku hüvitist. Vägivallakuriteo tõttu toimunud surmajuhtumi korral on õigus hüvitisele ohvri ülalpeetavatel ja neil, kes on maksnud ohvri matusekulud. Kuritegu peab olema politseis registreeritud, politsei peab olema alustanud kriminaalmenetluse ning kuriteo toimumisest ei tohi möödas olla rohkem kui kolm aastat.

NB! Riik ei hüvita sama kahju, mille kuriteo toimepanija on sulle juba hüvitanud. Kui kriminaalmenetlus on pooleli ja kohtuotsus veel jõustunud ei ole, aga on selge, et sul on õigus riiklikule hüvitisele, siis tasub esmalt taotleda riiklikku hüvitist. Sotsiaalkindlustusamet küsib tekitatud kahju hiljem ise kuriteo toimepanijalt tagasi.

Hüvitise taotluse saad esitada Sotsiaalkindlustusametile:

  1. ohvriabi töötaja juures. Ohvriabitöötajate kontaktandmed leiad siit;
  2. klienditeeninduses;
  3. e-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlus ja skaneeritud lisadokumendid saad saata aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
  4. posti teel saad taotluse saata aadressile Pepleri 35, 51010, Tartu.

Kuriteoohvri hüvitise kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Ohvriabitöötajalt saad kuriteo või vägivalla ohvrina juhtunust taastumiseks vajalikku tuge, sealhulgas vaimse tervise abi. Sotsiaalkindlustusamet tasub psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia teenuse kulud teenuseosutajale, kellega neil on sõlmitud leping.

Muud kulud hüvitab riik. Kriminaalmenetluse käigus hüvitatakse sulle sõidu- või majutuskulud ja saamata jäänud töötasu. Kulud hüvitab asutus, kes sind ülekuulamisele kutsus – politsei, prokuratuur või kohus. Näiteks kui sul tekib transpordikulu või kaotad palgas seoses ülekuulamisele minemisega. Kui soovid kulude hüvitamist, saad sellest vastavale asutusele teada anda ja nemad juhendavad, kuidas saad hüvitist taotleda.

Mittevaraline ehk moraalne kahju hõlmab eelkõige kannatanu kehalist ja hingelist valu ning kannatusi (näiteks alandustunne, solvumine, hirm, mure ja kaotusvalu, samuti märkimisväärsed olmelised ebamugavused), heaolu langust ning elurõõmu kaotust, mil kannatanul ei ole kahju põhjustamise tagajärjel võimalik edaspidiselt elada oma elu täpselt sama kvaliteediga kui enne.

Varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise kohta küsi julgelt nõu nii politseilt, prokurörilt kui juristilt. Infot õigusabi ja õigusnõu kohta saad telefonil 688 0400, e-kirja teel abi@juristaitab.ee ja portaalist Jurist Aitab.