Ohvriabiteenus

Igaüks meist võib langeda kuriteo ohvriks. Kannatanuna on Teil õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele. Et Teie ohvrikogemust leevendada, pakutakse Teile mitmesugust abi.

Kui vajate nõu ja tuge murede lahendamisel, pöörduge ohvriabitöötaja poole. Ohvriabiteenust osutatakse igas maakonnas. Selle kohta saate teavet näiteks oma valla- või linnavalitsusest, politseist, tervishoiu- ja hoolekandeasutustest.

Politsei teeb koostööd abi andvate asutustega ja kui vaja, kaasab sotsiaal-, lastekaitse- või ohvriabitöötaja, kes saab Teid aidata.

Sotsiaalkindlusamet korraldab riikliku ohvriabi pakkumist. Ohvriabitöötajad annavad Teile ülevaate kõigist teenustest, mida Teile ohvri või kannatanuna pakkuda on võimalik ning ka sellest, milliseid kuriteoohvrile mõeldud hüvitisi  on teil õigus saada. Ohvriabitöötajad paiknevad üle Eesti politseijaoskondades. Ohvriabitöötaja poole pöördumiseks ei pea te olema esitanud kuriteoteadet ega –avaldust. Soovi korral saate esmalt konsulteerida endaga juhtunu osas telefoni teel: 116 006.

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärgiks on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või parandamine. Ohvriabiteenus seisneb ohvri nõustamises ning ohvri abistamises suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega. Lisaks nõustamisele või raskemate juhtumite puhul hüvitisele on süüteo ohvril ohvriabi seaduse alusel võimalik nõuda ka psühholoogilise abi kulutuste hüvitamist. Seega on ohvriabi seadusest tulenevalt mitmeid võimalusi, kuidas aidata kannatanul oma olukorraga paremini toime tulla, ning info abisaamisvõimaluste kohta peab temani ka jõudma.

Ohvriabiga seotud blanketid on kättesaadavad siit. Psühholoogilise abi taotlemisel on ohvrile abiks, sh tema seisundi hindamisel, ohvriabitöötajad.