Õigused ja kohustused

Kannatanuna on Teil õigus:

 • vaidlustada kriminaalmenetluse alustamata jätmine või lõpetamine;
 • esitada politsei või prokuratuuri kaudu tsiviilhagi kurjategija vastu oma kahju hüvitamiseks;
 • esitada tõendeid, taotlusi ja kaebusi;
 • tutvuda ülekuulamise protokolliga ning teha ülekuulamise ja protokolli kohta avaldusi;
 • tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega pärast kohtueelse menetluse lõppu;
 • võtta osa kohtulikust arutamisest;
 • olla nõus kokkuleppemenetlusega või sellest keelduda, väljendada oma arvamust süüdistuse ja karistuse ning kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta;
 • anda nõusolek ajutise lähenemiskeelu kohaldamiseks ja taotleda lähenemiskeeldu;
 • saada teavet kuriteos kahtlustatava vahistamisest ja taotleda, et ohu korral teavitataks Teid vahistatu vabastamisest;
 • taotleda, et Teid teavitataks süüdimõistetu ennetähtaegsest vabastamisest või kinnipidamisasutusest põgenemisest, juhul kui teavitamine võib ära hoida Teile tekkiva ohu;
 • võtta menetlustoimingule saatjana kaasa üks Teie valitud isik, kui menetleja sellest põhjendatult ei keeldu. Menetleja võib sellest keelduda, kui leiab, et Teie poolt kaasavõetav isik võib Teie ütlusi mõjutada või ülekuulamist häirida.

Kannatanu ja tunnistajana olete kohustatud:

 •  ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel;
 •  osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

Riik hüvitab Teile vajadusel transpordi-, majutuse ja saamata jäänud töötasuga seotud kulutused, mida olete pidanud menetleja juurde või kohtusse ilmumiseks kandma. Selle kohta küsige rohkem informatsiooni ja vajalik kulude hüvitamise vorm menetlejalt, kes Teid ülekuulamisele kutsus. Kohtuistungil osalemisega seonduvate kulude hüvitamise vorm on kättesaadav siin. Kindlasti hoidke alles kõik kulusid tõendavad dokumendid.