Menetluse käik

Uurimine jätkub – kogutakse edasi tõendeid, kuulatakse üle tunnistajaid ja kahtlustatav, viiakse läbi ekspertiise jne. Kui ilmneb mingeid uusi asjaolusid, siis võidakse sind uuesti kutsuda ülekuulamisele.

Uurimine lõpetatakse – menetlus lõpetatakse, kui esineb mõni KrMS §-s 199 toodud asjaolu, nt pole toimepandud tegu kuritegu või kui kuriteo toimepannud isik on surnud. Samuti võidakse kriminaalmenetlus lõpetada kui kuriteo toimepannud isikut ei suudeta tuvastada ning täiendavaid uurimistoiminguid pole võimalik läbi viia. Sellisel juhul lõpetatakse menetlus aga tingimuslikult, see tähendab, et kui hiljem siiski ilmneb toimepandud kuriteo osas uut infot, uuendatakse kriminaalmenetlus.

Kriminaalmenetluse võib prokuratuur lõpetada ka karistuse ebaotstarbekuse tõttu, kui isik kannab juba mõne teise kuriteo eest karistust ning kui nii kahtlustatav või süüdistatav ja kannatanu sellega nõus on. Samuti võidakse kriminaalmenetlus lõpetada ka otstarbekuse kaalutlustel, kui kahtlustatava süü ei ole suur ning ta on hüvitanud või nõustub hüvitama kuriteoga tekitatud kahju. Samuti on võimalik kannatanau ja kahtlustatava nõusolekul lõpetada kriminaalmenetlus lepitusmenetluse abil, mis tähendab seda, et kannatanu ja kahtlustatav sõlmivad ohvriabitöötaja juures lepituskokkuleppe, millega kuriteo toimepanija võtab endale kohustuse heastada tekitatud kahju ning täita muid kokkuleppes toodud tingimusi. Juhul kui lepitusmenetluses või otstarbekuse kaalutlusel lõpetatud kriminaalmenetluses kuriteo toimepanija siiski ei täida endale võetud kohustust, uuendab prokuratuur kriminaalmenetluse.