Eeluurimise lõpuleviimine

Kui asjas on kõik tõendid kogutud, edastatakse toimik prokuratuuri. Seejärel otsustab prokurör, kas saata kriminaalasi kohtusse üldmenetluses või mõnes lihtmenetluse vormis.

  • Üldmenetlus – toimub tavaline kohtulik arutelu ja kohtusse kutsutakse ka tunnistajad ja eksperdid. Üldmenetluses peab ka kannatanu minema tavaliselt kohtusse ütlusi andma.

  • Lühimenetlus – toimub küll kohtuistung, kuid sinna ei kutsuta tunnistajad ega eksperte. Kannatanu saab kutse ning talle antakse soovi korral sõna, kuid kannatanu osavõtt ei ole asja arutamiseks vajalik. Süüdimõistvat kohtuotsust tehes vähendab kohus süüdistatavale mõistetud karistust 1/3 võrra.

  • Kokkuleppemenetlus – kahtlustatav või süüdistatav ja tema kaitsja peavad nõustuma kuriteoga tekitatud kahjuga ja jõudma prokuratuuriga kokkuleppele kuriteo eest mõistetava karistuse osas. Kokkulepe esitatakse kohtule kinnitamiseks. Kannatanu peab kokkuleppemenetluse rakendamisega nõus olema.

  • Käskmenetlus – kui kuritegu ei ole raske, selle asjaolud on selged ja prokurör peab võimalikuks piirduda rahalise karistusega. Tegu on kirjaliku menetlusega, kus kannatanut välja ei kutsuta ja täiendavaid ütlusi ei pea andma.

  • Kiirmenetlus – kui kuritegu ei ole raske, asjaolud selged ja tõendid kogutud. Kiirmenetluse avaldus tuleb esitada 48 tunni jooksul alates hetkest, kui inimene on vahetult kuriteo toimepanemise järel üle kuulatud või kahtlustatavana kinni peetud. Kõiki menetlusliike saab teha kiirmenetluse vormis.

Kas ma saan oma toimikuga tutvuda?

Kannatanuna on Teie üks õigustest tutvuda kriminaalmenetluse toimikuga. Kriminaalmenetluse toimikut peab prokuratuur ning toimikuga saab tutvuda peale kohtueelse menetluse lõppu.

Üldjuhul tutvustatakse toimikut kannatanule peale kohtueelse menetluse lõppu. Teil on õigus oma toimikuga tutvuda prokuratuuris, kui kohtueelne menetlus on lõppenud. Toimikust saadud infot tohite avaldada ainult prokuröri loal.

Kuidas ma saan tutvuda kriminaalasja lõpetamise määrusega?

Juhul kui kriminaalmenetlus lõpetatakse ilma kohtusse saatmata, saadetakse kriminaalasja lõpetamise määruse koopia viivitamatult Teile või Teie esindajale. Alates lõpetamise määruse kättesaamisest on Teil kannatanuna 10 päeva aega, et taotleda tutvumist kriminaaltoimikuga, kui peate seda vajalikuks. Samuti on Teil õigus lõpetamise määruse kättesaamisest 10 päeva jooksul kriminaalmenetluse lõpetamist prokuratuuris vaidlustada.