Kuidas teatada

Kui Sinu või kellegi teise suhtes on toime pandud kuritegu, siis peaksid sellest kindlasti politseile teatama. Kuriteost saab teatada helistades politsei lühinumbrile 112 (kui on vaja ka politsei kiiret abi), esitades kirjaliku avalduse lähimas politseiasutuses või saates avalduse vastava prefektuuri e-posti aadressile.

Süüteost saad teatada elektrooniliselt tehes avalduse siin.

On ka teised võimalused teatamiseks:

  • Kuriteost teatamine posti teel

  • Kuriteost teatamine telefoni teel 112

  • Kuriteost teatamine jaoskonnas

  • Kuriteost teatamine veebikeskkonnas

Politsei on koostanud soovitused, kuidas käituda sündmuskohal.

Kui kellegi elu või tervis on vahetult ohus, siis helista viivitamatult hädaabinumbrile 112. Ära kasuta seda ankeeti raskest ja/või isikuvastasest kuriteost (vägistamine, tapmine, kehaline väärkohtlemine - löömine, peksmine vm) teatamiseks. Raskest kuriteost teada andmiseks pöördu lähimasse politseijaoskonda. Avalduses esita võimalikult täpselt korrarikkumise asjaolud: kirjelda toimunud sündmust detailselt, täpsusta sündmuse toimumise aeg, loetle kadunud/varastatud asjad kirjeldades nende välimust, tundemärke, eritunnuseid, pane kirja nende asjade maksumus, samuti lisainfo võimalikest süüteo toimepanijatest jne.

Avalduse esitamise järel võetakse Sinuga ühendust ning antakse informatsiooni edasistest tegevustest (nt kutsutakse ütlusi andma, küsitakse infot võimalike tunnistajate kohta, palutakse abi tõendite kogumisel vms). Samuti informeeritakse Sind vajadusel ohvriabiteenuste ja muude kaitsemeetmete võimalustest.  Kui oled kannatanu, siis küsitakse Sinult avalduse esitamise ajal või hiljem ülekuulamisel kas Sa nõustud võimaliku kokkuleppemenetlusega ning kas Sa soovid esitada tsiviilhagi.

Pärast avalduse esitamist märgi endale üles kriminaalasja number ja asjaga tegelev uurija. Nii on Sul hiljem kergem politseist infot küsida.

Juhul, kui Sa ei tee politseisse avaldust kohe pärast sündmust, saad avalduse teha ka hiljem, kuid siis võib olla raskem tõendeid koguda. Kui Sa avaldust ei tee, on sul siiski õigus pöörduda Ohvriabi poole. Sealsed töötajad annavad Sulle tuge ja informatsiooni selle kohta, millist abi Sul on võimalik saada. Pane tähele, et kuriteo ohvrile ettenähtud riiklikke hüvitisi saad taotleda ainult juhul, kui kuritegu on politseis 15 päeva jooksul (alates kuriteo toimumisest) registreeritud ja kriminaalasi on algatatud. Seega avalduse tegemata jätmine takistab hilisemat hüvitise saamise võimalust.

Kuriteoteate kohta kinnituse saamine

Kuriteoteate esitamisel on Sul õigus saada selle kohta kirjalik kinnitus, milles on esitatud kuriteoga seotud põhilised elemendid. Tegemist ei pea olema eraldi blanketiga, vaid see võib olla nt protokolli koopia Sinu poolt suuliselt esitatud kuriteoteatest või koos vastuvõtmise kinnitusega koopia avaldusest, kui olete kuriteoteate esitanud uurimisasutuses või prokuratuuris kohapeal. Posti teel saadetud kuriteoteate kättesaamise kohta tuleb Sulle saata kirjalik kinnitus, elektroonilise saatmisviisi korral võib see olla ka automaatne kättesaamiskinnitus.

Kui kriminaalmenetlus jäetakse alustamata, võib kirjalikku kinnitust asendada kriminaalmenetluse alustamata jätmise teatis või kirjalik kutse menetlustoimingule. Mõlemad väljendavad seda, et kuriteoteade on kätte saadud. Samuti võib Sulle kirjaliku kinnituse kuriteoteate kättesaamise kohta anda üle isiklikult ülekuulamise käigus.

Eraldi kuriteoteate kättesaamise kinnitus saadetakse Sulle olukorras, kus olete kuriteoteate saatnud posti teel, kriminaalmenetlus on alustatud, kuid Sind ülekuulamisele kutsuda ei ole vaja.

Tõlke- ja keeleabi kuriteoteate esitamisel

Kannatanu, kes soovib esitada kuriteo toimepanemise kohta teate ja kes ei räägi või ei mõista pädeva asutuse kasutatavat keelt, peab saama esitada kuriteoteate keeles, millest ta aru saab, või saada vajalikku keeleabi.

Nt kui politseisse pöördub vene keelt emakeelena kõnelev inimene, kes eesti keelt ei valda ning kes soovib teatada toimepandud kuriteost, võib tema avalduse protokollida vene keeles või tõlgi vahendusel eesti keeles. Keeleline abi ei pea alati tähendama professionaalse tõlgi kaasamist, vaid keelelist abi võib osutada ka isik, kes seda keelt räägib (nt emakeelena) ja kelle abil saadakse isiku murest aru ning osatakse tema kaebus vormistada. Kuriteoteate võõrkeelse esitamise juhul tuleb kannatanule tema soovil anda samas keeles kinnitus kuriteoteate esitamise kohta. Juhul kui kannatanu on võõrkeelse kuriteoteate saatnud postiga, siis on võimalik lisada sellele vastuvõtmismärge ning saata teate koopia kannatanule tagasi.

Kuriteoteate kättesaamise kinnitusena ei ole aga alati vaja saata eraldi kirja, vaid kinnitus võib sisalduda kas menetluse alustamata jätmise teatises või kutses menetlustoimingule.